KİMLİĞİMİZ

KİMLİĞİMİZ (3)

 

 

SAMSUN BKD YÖNETİM KURULU

SAMSUN BKD DENETLEME KURULU

TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEĞİN KURULUŞU ADI VE MERKEZİ

MADDE 1:

“Birleşik Kafkasya Derneği” adıyla bir dernek kurulmuş­tur. Derneğin merkezi Samsun’dadır. Şubesi yoktur. Merkezin il içinde adres değişikliğine yönetim kurulu yetkilidir. Derneğin amblemi kartal ve bir grup yıldızdır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2:

Türkiye'nin Milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, gele­neksel Kafkas kültür değerlerini, derleyip tanıtmak ve geliştirmek, üyelerinin sosyal ilişkilerini, kültürel seviyelerini, ekonomik bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri içerisinde üyelerin; ilgi, kültür ve tecrübe birikimlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak, üyelerinin geleneksel kültür değerlerine saygılı, ülke ve dünya gerçeklerini bilen, aydın vatandaşlar olarak topluma daha yararlı kişiler haline getirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3:

a) Geleneksel kültür değerlerimizi, maddi ve manevi kültür ürünlerimizi derleyerek arşiv ve müzeler oluşturmak, bu kültür de­ğerlerini inceleyerek temel karakteristikleriyle ortaya koymak, tanıtmak, yaymak ve yaşatmak.

b) Kafkasya ve Kafkasyalılarla ilgili yayınları izleyip tarayarak bibliyografiler hazırlamak, bunları düzenli biçimde izlemek, güncelleştirmek ve geliştirmek.

c) Kafkasyalıların nüfus ve konumları ile sosyal, kültürel, ekonomik vs benzeri özelliklerini tespit etmek, zaman içindeki de­ğişimlerini izlemek ve değerlendirmek.

ç) Kafkasya ve Kafkasyalılarla ilgili olarak din, dil, tarih, coğrafya, sanat, kültür ve benzeri alanlarda araştırma, inceleme, seminer, konferans, açık oturum, panel, forum, söyleşi ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Dünyadaki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişim ve gelişmelerden üyelerini aynı yollarla haberli ve bilgili kılmak, üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı ve destek olmak üzere gerekli her türlü ça­lışmayı yapmak.

e) Derneğin amacı doğrultusunda kar amacı gütmeksizin eğitsel kurslar düzenlemek, üyelerden ve çocuklarından ihtiyacı olan öğrencilere anadil, yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar, daktilografi ve benzeri alanlarda yetiştirici kurslar düzenlemek veya bu tür kurslarla ilişki kurarak üyelerinin katılımında kolay­lıklar sağlamak.

f) Teorik ve pratik olarak folklor ve sanat çalışmaları yap­mak, halk oyunları, tiyatro, müzik, resim ve benzeri alanlarda sanat­sal gösteriler yapmak; sergi, kermes, çay, eğlence ve kültür geceleri, gezi ve piknikler düzenlemek.

g) Bütün faaliyetleri gerektiğinde yurt dışında da tekrarla­mak, kanunlar çerçevesinde yurt dışındaki benzer amaçlı çalışma ve faaliyetlere katılmak benzeri ve/veya yakın amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve benzeri alanlarda Kafkasya'nın ve Kafkasyalıların meselelerini ihtiyaçlarını çözüm, imkân ve potansiyellerini sağlayarak hizmet ve yatırım istek ve gelişimlerini yönlendirmek, özendirmek ve koordine etmek.

ı) Üyelerinin acılı ve sevinçli günlerine topluca katılıp paylaşmak, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal içerikli faaliyetler yoluyla üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek; yakınlaşma ve kaynaşma sağlamak.

i) Üyeler arasında iş kurma, iş bulma, sağlık, indirimli ve gü­venli alışveriş vb. sosyal ve ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında yardımlaşma, dayanışma ve kolaylıklar sağlamak, bu konuda gerekli girişim ve organizasyon çalışmalarını yürütmek.

j) Amaçları doğrultusundaki çalışmalar için gerektiğinde çe­şitli uzmanlık komisyonları veya çalışma gurupları oluşturmak ve çalıştırmak.

k) Kafkas dillerinde ve gerekli görülen diğer dillerde kitap, dergi, gazete, broşür,  bülten, yıllık, bant, kaset vb. yayınlar yapmak basın ve yayın kuruluşları kurmak, işletmek, bu tür kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

l) Amacını gerçekleştirebilmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, bunları satmak, satın almak, kiralamak, kiraya ver­mek, kanunlar çerçevesinde her türlü tasarrufta bulunmak.

m) Kanunlar çerçevesinde gerekli izinleri alarak, kütüphane, lokal, öğrenci yurdu, misafirhane, dinlenme ve kamp te­sisleri açmak ve işletmek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli kanunlar ve imkanlar çerçevesinde her şeyi yapmak.

DERNEĞİN TUTUMU

MADDE 4:

a) Derneğin politika ile hiç bir ilişkisi yoktur. Türkiye Cum­huriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu hakkındaki Anayasa hükmünü içten destekleyen dernek, 5253 sayılı Der­nek kanununu ve Dernekler Yönetmeliğinde yasaklanan faaliyetlerin hiçbiri ile ilgilenmez.         

b) Dernek üyelerinin plan, program ve kararlarını oluştururken, tabandan tavana doğru yapıcı tenkit ve tekliflerini alıp değerlendirmeye, onların demokratik katkılarını sağlamaya ve artırmaya özen göstermek.

c) Dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkasyalıların yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturma potansiyeline sahip olduklarını kabul eder ve kendi aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik vb. münasebetleri geliştirebilecekleri ölçüde bu potansiyelin her alanda daha yararlı ve etkili biçimde değerlendirilebileceğine inanır.

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 5:

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, kötü şöhrete sahip olmayan, çevresinde sevgi ve saygı kazanmış herkes derneğe üye olabilir.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 6:

Derneğe üye olmak isteyenler, dolduracakları üyelik giriş bil­dirimi ile kimlikleri ve kişilikleri hakkında bilgi verirler. Bu bildirim formunu, kendilerini tanıyan ve üyelik için teklif edebi­lecek, en az altı aydan beri derneğe kayıtlı ve aidat borcu olmayan iki üyeye imzalatarak giriş aidatıyla birlikte yönetim kuruluna başvurulur. Yönetim kurulu, en geç otuz gün içinde kabul veya ret kararı vererek üye adayına yazıyla durumu bildirir. Bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde aidatlarını ödemeyenlerin üyelik işlem­leri geçersiz sayılır. Üyeliğe kabul edilmeyenler genel kurulda itiraz edebilirler. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

MADDE 7:

a) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda seçme, seçilme ve bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

b) Dernek üyeleri çeşitli çalışma gruplarında, kol veya komisyonlarda görev alma, üyelere sağlanan her türlü imkân ve kolaylıklardan yararlanma hakkına sahiptirler.

c) Üyeler, yetkili kurul kararlarına uymak, kararların alınmasında ve uygulanmasında görev sorumluluk anlayışı ile hareket etmek, derneğin demokratik işleyişini kolaylaştırmak için çaba sarf etmek, bilgi, beceri, yeteneklerini ve her türlü imkânlarını her zaman der­nek ve toplum için değerlendirmek, aidatlarını zamanında ödemek zorundadır.

ç) Kültürümüzün yaşatılmasında, bir okul ve eğitim ortamı işlevindeki toplantı ve faaliyetlerimizde, sosyal hayalin her evresinde; gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde saygılı, dürüst, mert ve ince davranışlarda bulunmak, düşündüğü gibi yaşamak, bildiklerini davranışlarıyla göstererek öğretmek, bilmediklerini de öğrenme gayreti içinde olmak. Aynı davranışları başkalarından beklemek, aykırı davranışları düzeltmek amacıyla eleştirmek, her üyenin doğal hak ve ödevleri arasındadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8:

Dernek üyeleri ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılmak isteyen üye, yazılı başvurma tarihine kadar birikmiş olan aidatlarını ve varsa diğer borçlarını ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9:

Derneğin varlığını tehlikeye düşürücü, amacın gerçekleşmesini ve tüzüğün uygulanmasını engelleyici; dernek içi barışı, birlik ve beraberliği ciddi şekilde bozucu; derneğe ve seçilmiş organlara karşı (düşmanca) tutum ve davranışlarda bulunanlar ve derneği kişisel çıkarları için araç olarak kullananlar dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Yönetim kurulu üyelikten çıkarılması düşünülen kişiye on beş gün içinde savunmasını yapması için çağrıda bulunur. Bu süre içinde yazılı veya sözlü olarak savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Yönetim kurulu savunma süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde kararını verir. Karar, ilgiliye tebliğ edilerek üye kayıt bildirimine ve defterine işlenir.

MADDE 10:

Aidatlarını üst üste üç ay ödemeyen üyeler yazı ile uyarılırlar. Yazılı uyarının alınmasından itibaren bir ay içinde ödeme yapmayanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilirler.

Bu yolla üyelikten çıkarılmış olanlar, çıkarılma kararının kesinleşmesine kadar birikmiş aidat borçlarını ödeyerek, bir dilek­çeyle üyeliklerinin yenilenmesi isteğinde bulunurlarsa, dernek yönetim kurulunca başka bir şart aranmaksızın üyeliklerinin yenilenmesine karar verilir.

Başka nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üye olmak istemeleri halinde, tüzüğün üyeliğe kabul edilme ile ilgili hükümleri uygulanır.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

MADDE 11:

Askere alınan veya kendi kusuru olmaksızın bir başka nedenle üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkonulan üyelerin üyelikleri, bu durumları sona erinceye kadar askıya alınır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

MADDE 12:

Üyenin ölmesi, üyeliğe kayıt şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması, üyeliğe kayıt şartlarının kaybedilmesi durumunda, üye­lik kendiliğinden düşer ve düşme kaydı üye kayıt defterine işlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 13:

Derneğin organları şunlardır;

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14:

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, altı aydan fazla aidat borcu bulunmayan üyelerden meydana gelir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarını aklamak veya haklarında dava açmak üzere yeni yönetim kuruluna görev ve yetki ver­mek.

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek.

ç) Tüzük uyarınca dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını inceleyerek karara bağlamak.

d) Genel kurula katılan üyelerden üçte iki (2/3) çoğunluğunun oyları ile derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek.

e) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f) Yeni döneme ilişkin temel çalışma konularını ve ilkelerini belirlemek.

g) Belirli bir taşınmazın satın alınması, kiralanması, ipotek edilmesi, ipoteğin çözülmesi gibi somut konularda ilkesel düzeyde çerçeve kararları almak veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

h) Derneğin yurt dışındaki benzer veya yakın amaçlı kuruluşlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek. Üye olunan kuruluşa delege seçimini yapmak.

ı) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek.

i) Mevzuatça ve dernek genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

MADDE 15:

Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılır.

a) Olağan Genel Kurul: Genel kurul olağan olarak ÜÇ YILDA bir Eylül ayında Samsun'da toplanır. Seçilen dernek organları ÜÇ YIL için seçilirler. Olağan genel kurul üç yılda bir yapılması zorunludur.

b)Olağanüstü Genel Kurul: Genel kurul, olağanüstü olarak yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Her iki çeşit toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Samsun Sulh Hukuk Hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞIRI USULÜ

MADDE 16:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında veya sosyal medya aracılığı ile ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 17:

Genel kurul toplantıları Samsun'da yapılır. Genel kurul tüzüğe göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğun­luk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 18:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Başkanlık divanı gündemi okuyarak genel kurulun bilgisine sunar. Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

MADDE 19:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 20:

Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üyeden ibaret olup ge­nel kurulca seçilir. Seçimden sonraki ilk görev bölümü toplantısında aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçer. Gerekli gördüğü diğer görevlendirmeleri yapar. Bu seçim ve görevlendirmelerde daha sonra ortaya çıkabilecek bo­şalmaları da aynı yöntemle giderir. En az dört üye ile toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21:

Yönetim kurulu genel kuruldan sonra derneğin en yetkili karar ve yürütme organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüzüğü uygulamak, gerektiğinde yorumlamak, yetkili kurulların kararlarını uygulamak, ilke ve tavsiyelerini değerlendirmek.

b) Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak prog­ram tasarıları hazırlamak, bunları kesinleştirmek ve uygulamak;

c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

ç) Çalışma raporunu mali raporu ve tahmini bütçeyi hazırlayıp üyelere göndermek ve genel kurula sunmak.

d) Dernek bütçesini uygulamak.

e) Gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak, gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri korumak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara görevli ve veya temsilciler göndermek, tertiplenecek inceleme ve gezilere katılacakları belirlemek.

g) Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmaya karar ver­mek, açılan davalara muhatap olmak.

h) Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli bilimsel ve teknik bürolar kurmak, komisyonlar oluşturmak, bunları çalıştırmak ve görevlerine son vermek.

ı) Üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel birikimlerini artırmak için gerekli görülecek kurs, seminer, konferans vb. faaliyetler tertiplemek. Arşiv, kütüphane, basım tesisleri, lokal, misafirhane, öğ­renci yurdu, spor, dinlenme ve kamp tesisleri kurmak ve işletmek.

i)Bağış da bulunmamak şartıyla evlenme, doğum, hastalık, yaşlı­lık, ölüm ve işsizlik gibi hallerde yardım sağlamak amacıyla sandıklar kurulmasına öncülük etmek ve nakit mevcudunun yüzde beşin­den (%5) fazla olmamak üzere bu sandıklara kredi vermek.

j)Gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya satılması konularında tüzük ve genel kurulca verilen yetkiye göre işlem yapmak.

k) Genel Kurul gündemine, tüzük değişikliği önerileri hazırlamak.

l)Diğer kurul ve komisyonların çalışmalarını düzenlemek, kolaylaştırmak ve tüzüğün doğru biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmelikler hazırlamak ve uygulamak.

m) Diğer kurul ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili raporları değerlendirmek, gereken maddi ve manevi her türlü yardım ve desteği sağlamak.

n)