Samsun BKD Tüzüğü

DERNEĞİN KURULUŞU ADI VE MERKEZİ

MADDE 1 -

“Birleşik Kafkasya Derneği” adıyla bir dernek kurulmuş­tur. Derneğin merkezi SAMSUN’dadır. Şubesi yoktur. Merkezin il içinde adres değişikliğine yönetim kurulu yetkilidir. Derneğin amblemi kartal ve bir grup yıldızdır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2- Türkiye'nin Milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, gele­neksel Kafkas kültür değerlerini, derleyip tanıtmak ve geliştirmek, üyelerinin sosyal ilişkilerini, kültürel seviyelerini, ekonomik bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri içerisinde üyelerin; ilgi, kültür ve tecrübe birikimlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak, üyelerinin geleneksel kültür değerlerine saygılı, ülke ve dünya gerçeklerini bilen, aydın vatandaşlar olarak  topluma daha yararlı kişiler haline getirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3-

a) Geleneksel kültür değerlerimizi, maddi ve manevi kültür ürünlerimizi derleyerek arşiv ve müzeler oluşturmak, bu kültür de­ğerlerini inceleyerek temel karakteristikleriyle ortaya koymak, tanıtmak, yaymak ve yaşatmak.

b) Kafkasya ve Kafkasyalılarla ilgili yayınları izleyip tarayarak bibliyografiler hazırlamak, bunları düzenli biçimde izlemek, güncelleştirmek ve geliştirmek.

c) Kafkasyalıların nüfus ve konumları ile sosyal, kültürel, ekonomik vs benzeri özelliklerini tespit etmek, zaman içindeki de­ğişimlerini izlemek ve değerlendirmek.

d) Kafkasya ve Kafkasyalılarla ilgili olarak din, dil, tarih, coğrafya, sanat, kültür ve benzeri alanlarda araştırma, inceleme, seminer, konferans, açık oturum, panel, forum, söyleşi ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) Dünyadaki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişim ve gelişmelerden üyelerini aynı yollarla haberli ve bilgili kılmak, üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı ve destek olmak üzere gerekli her türlü ça­lışmayı yapmak.

f) Derneğin amacı doğrultusunda kar amacı gütmeksizin eğitsel kurslar düzenlemek, üyelerden ve çocuklarından ihtiyacı olan öğrencilere anadil, yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar, daktilografi ve benzeri alanlarda yetiştirici kurslar düzenlemek veya bu tür kurslarla ilişki kurarak üyelerinin katılımında kolay­lıklar sağlamak.

g) Teorik ve pratik olarak folklor ve sanat çalışmaları yap­mak, halk oyunları, tiyatro, müzik, resim ve benzeri alanlarda sanat­sal gösteriler yapmak; sergi, kermes, çay, eğlence ve kültür geceleri, gezi ve piknikler düzenlemek.

h) Bütün faaliyetleri gerektiğinde yurt dışında da tekrarla­mak, kanunlar çerçevesinde yurt dışındaki benzer amaçlı çalışma ve faaliyetlere katılmak benzeri ve/veya yakın amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) Kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve benzeri alanlarda Kafkasya'nın ve Kafkasyalıların meselelerini ihtiyaçlarını çözüm, imkân ve potansiyellerini sağlayarak hizmet ve yatırım istek ve gelişimlerini yönlendirmek, özendirmek ve koordine etmek.

j) Üyelerinin acılı ve sevinçli günlerine topluca katılıp paylaşmak, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal içerikli faaliyetler yoluyla üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek; yakınlaşma ve kaynaşma sağlamak.

k) Üyeler arasında iş kurma, iş bulma, sağlık, indirimli ve gü­venli alışveriş vb. sosyal ve ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında yardımlaşma, dayanışma ve kolaylıklar sağlamak, bu konuda gerekli girişim ve organizasyon çalışmalarını yürütmek.

l) Amaçları doğrultusundaki çalışmalar için gerektiğinde çe­şitli uzmanlık komisyonları veya çalışma gurupları oluşturmak ve çalıştırmak.

m) Kafkas dillerinde ve gerekli görülen diğer dillerde kitap, dergi, gazete, broşür,  bülten, yıllık, bant, kaset vb. yayınlar yapmak basın ve yayın kuruluşları kurmak, işletmek, bu tür kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

n) Amacını gerçekleştirebilmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, bunları satmak, satın almak, kiralamak, kiraya ver­mek, kanunlar çerçevesinde her türlü tasarrufta bulunmak.

o) Kanunlar çerçevesinde gerekli izinleri alarak, kütüphane, lokal, öğrenci yurdu, misafirhane, dinlenme ve kamp te­sisleri açmak ve işletmek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli kanunlar ve imkanlar çerçevesinde her şeyi yapmak.

DERNEĞİN TUTUMU

MADDE 4-

a) Derneğin politika ile hiç bir ilişkisi yoktur. Türkiye Cum­huriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu hakkındaki Anayasa hükmünü içten destekleyen dernek, 5253 sayılı Der­nek kanununu ve Dernekler Yönetmeliğinde yasaklanan faaliyetlerin hiçbiri ile ilgilenmez.

b) Dernek üyelerinin plan, program ve kararlarını oluştururken, tabandan tavana doğru yapıcı tenkit ve tekliflerini alıp değerlendirmeye, onların demokratik katkılarını sağlamaya ve artırmaya özen göstermek.

c) Dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkasyalıların yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturma potansiyeline sahip olduklarını kabul eder ve kendi aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik vb. münasebetleri geliştirebilecekleri ölçüde bu potansiyelin her alanda daha yararlı ve etkili biçimde değerlendirilebileceğine inanır.

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 5-

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, kötü şöhrete sahip olmayan, çevresinde sevgi ve saygı kazanmış herkes derneğe üye olabilir.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 6-

Derneğe üye olmak isteyenler, dolduracakları üyelik giriş bil­dirimi ile kimlikleri ve kişilikleri hakkında bilgi verirler. Bu bildirim formunu, kendilerini tanıyan ve üyelik için teklif edebi­lecek, en az altı aydan beri derneğe kayıtlı ve aidat borcu olmayan iki üyeye imzalatarak giriş aidatıyla birlikte yönetim kuruluna başvurulur. Yönetim kurulu, en geç otuz gün içinde kabul veya ret kararı vererek üye adayına yazıyla durumu bildirir. Bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde aidatlarını ödemeyenlerin üyelik işlem­leri geçersiz sayılır. Üyeliğe kabul edilmeyenler genel kurulda itiraz edebilirler. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

MADDE 7-

a) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda seçme, seçilme ve bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

b) Dernek üyeleri çeşitli çalışma gruplarında, kol veya komisyonlarda görev alma, üyelere sağlanan her türlü imkân ve kolaylıklardan yararlanma hakkına sahiptirler.

c) Üyeler, yetkili kurul kararlarına uymak, kararların alınmasında ve uygulanmasında görev sorumluluk anlayışı ile hareket etmek, derneğin demokratik işleyişini kolaylaştırmak için çaba sarf etmek, bilgi, beceri, yeteneklerini ve her türlü imkânlarını her zaman der­nek ve toplum için değerlendirmek, aidatlarını zamanında ödemek zorundadır.

d) Kültürümüzün yaşatılmasında, bir okul ve eğitim ortamı işlevindeki toplantı ve faaliyetlerimizde, sosyal hayalin her evresinde; gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde saygılı, dürüst, mert ve ince davranışlarda bulunmak, düşündüğü gibi yaşamak, bildiklerini davranışlarıyla göstererek öğretmek, bilmediklerini de öğrenme gayreti içinde olmak. Aynı davranışları başkalarından beklemek, aykırı davranışları düzeltmek amacıyla eleştirmek, her üyenin doğal hak ve ödevleri arasındadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8-

Dernek üyeleri ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılmak isteyen üye, yazılı başvurma tarihine kadar birikmiş olan aidatlarını ve varsa diğer borçlarını ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9-

Derneğin varlığını tehlikeye düşürücü, amacın gerçekleşmesini ve tüzüğün uygulanmasını engelleyici; dernek içi barışı, birlik ve beraberliği ciddi şekilde bozucu; derneğe ve seçilmiş organlara karşı (düşmanca) tutum ve davranışlarda bulunanlar ve derneği kişisel çıkarları için araç olarak kullananlar dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılması gerekenler, yönetim kurulu tarafından kendi görüş ve değerlendirmeleri ile birlikte dernek disiplin kuruluna verilir. Disiplin kurulu, ilgiliye on beş gün içinde savunmasını yapması için çağrıda bulunur. Bu süre içinde yazılı veya sözlü olarak savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Disiplin kurulu savunma süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde kararını verir. Karar, ilgiliye tebliğ edilerek üye kayıt bildirimine ve defterine işlenir.

MADDE 10-

Aidatlarını üst üste üç ay ödemeyen üyeler yazı ile uyarılırlar. Yazılı uyarının alınmasından itibaren bir ay içinde ödeme yapmayanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilirler. Bu yolla üyelikten çıkarılmış olanlar, çıkarılma kararının kesinleşmesine kadar birikmiş aidat borçlarını ödeyerek, bir dilek­çeyle üyeliklerinin yenilenmesi isteğinde bulunurlarsa, dernek yönetim kurulunca başka bir şart aranmaksızın üyeliklerinin yenilenmesine karar verilir.Başka nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üye olmak istemeleri halinde, tüzüğün üyeliğe kabul edilme ile ilgili hükümleri uygulanır.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

MADDE 11-

Askere alınan veya kendi kusuru olmaksızın bir başka nedenle üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkonulan üyelerin üyelikleri, bu durumları sona erinceye kadar askıya alınır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

MADDE 12 -

Üyenin ölmesi, üyeliğe kayıt şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması, üyeliğe kayıt şartlarının kaybedilmesi durumunda, üye­lik kendiliğinden düşer ve düşme kaydı üye kayıt defterine işlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 13 -

Derneğin organları şunlardır;

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetleme Kurulu

D- Disiplin Kurulu

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14 -

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, altı aydan fazla aidat borcu bulunmayan üyelerden meydana gelir.Görev ve yetkileri şunlardır:

1- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarını aklamak veya haklarında dava açmak üzere yeni yönetim kuruluna görev ve yetki ver­mek.

3- Dernek tüzüğünü değiştirmek.

4- Tüzük uyarınca dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını inceleyerek karara bağlamak.

5- Dernek üyelerinin hakkında disiplin kurulunun verdiği, cezalandırma kararlarına karşı yapılan itirazları inceleme ve karara bağlamak.

6- Genel kurula katılan üyelerden üçte iki (2/3) çoğunluğunun oyları ile derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek.

7- Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

8- Yeni döneme ilişkin temel çalışma konularını ve ilkelerini belirlemek.

9- Belirli bir taşınmazın satın alınması, kiralanması, ipotek edilmesi, ipoteğin çözülmesi gibi somut konularda ilkesel düzeyde çerçeve kararları almak veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

10- Derneğin yurt dışındaki benzer veya yakın amaçlı kuruluşlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek.

11- Mevzuatça ve dernek genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

MADDE 15-

Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılır.

a) Olağan Genel Kurul: Genel kurul olağan olarak ÜÇ YILDA bir eylül ayında Samsun'da toplanır. Seçilen dernek organları ÜÇ YIL için seçilirler. Olağan genel kurul üç yılda bir yapılması zorunludur.

b)Olağanüstü Genel Kurul: Genel kurul, olağanüstü olarak yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Her iki çeşit toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır.Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Samsun Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞIRI USULÜ

MADDE 16 -

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılsa, bu durum geri bırakmak sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı yazıyla üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 17-

Genel kurul toplantıları Samsun'da yapılır. Genel kurul tüzüğe göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğun­luk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarını üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 18-

Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen ve Valiliğe, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tes­pit edilir vs toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirece­ği Yönetim Kurulu üyeleri arasından biri tarafından açılır.Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık bir oyla bir başkan, başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Diğerleri toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Başkanlık divanı gündemi okuyarak genel kurulun bilgisine sunar. Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Dernek organlarının seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır.Genel Kurul kararları üyelere ve gerekli yerlere yönetim kurulu tarafından PTT veya elden gönderilir. Uygun olanlar dernek merkezinde ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 19-

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, T.C. kimlik no’ları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, temsil edilen tüzel kişiliğinin adı, tabiiyeti, cinsiyeti, mesleği, seçildiği görevi ve yerleşim yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 20-

Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek üyeden ibaret olup ge­nel kurulca seçilir. Seçimden sonraki ilk görev bölümü toplantısında aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçer. Gerekli gördüğü diğer görevlendirmeleri yapar. Bu seçim ve görevlendirmelerde daha sonra ortaya çıkabilecek bo­şalmaları da aynı yöntemle giderir. En az dört üye ile toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21-

Yönetim kurulu genel kuruldan sonra derneğin en yetkili karar ve yürütme organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1- Tüzüğü uygulamak, gerektiğinde yorumlamak, yetkili kurulların kararlarını uygulamak, ilke ve tavsiyelerini değerlendirmek.

2- Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak prog­ram tasarıları hazırlamak, bunları kesinleştirmek ve uygulamak;

3- Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

4- Çalışma raporunu mali raporu ve tahmini bütçeyi hazırlayıp delegelere göndermek ve genel kurula sunmak.

5-  Dernek bütçesini uygulamak.6- Gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak, gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri korumak.

7- Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara görevli ve veya temsilciler göndermek, tertiplenecek inceleme ve gezilere katılacakları belirlemek.

6- Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmaya karar ver­mek, açılan davalara muhatap olmak.

9- Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli bilimsel ve teknik bürolar kurmak, komisyonlar oluşturmak, bunları çalıştırmak ve görevlerine son vermek.

10- Üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel birikimlerini artırmak için gerekli görülecek kurs, seminer, konferans vb. faaliyetler tertiplemek. Arşiv, kütüphane, basım tesisleri, lokal, misafirhane, öğ­renci yurdu, spor, dinlenme ve kamp tesisleri kurmak ve işletmek.

11- Bağış da bulunmamak şartıyla evlenme, doğum, hastalık, yaşlı­lık, ölüm ve işsizlik gibi hallerde yardım sağlamak amacıyla sandıklar kurulmasına öncülük etmek ve nakit mevcudunun yüzde beşin­den (%5) fazla olmamak üzere bu sandıklara kredi vermek.

12- Gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya satılması konularında tüzük ve genel kurulca verilen yetkiye göre işlem yapmak.

13- Genel Kurul gündemine, tüzük değişikliği önerileri hazırlamak.

14- Diğer kurul ve komisyonların çalışmalarını düzenlemek, kolaylaştırmak ve tüzüğün doğru biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmelikler hazırlamak ve uygulamak.

15-Diğer kurul ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili raporları değerlendirmek, gereken maddi ve manevi her türlü yardım ve desteği sağlamak.

16- Demirbaş eşyanın kaydını terkini karara bağlamak.

17- Yasaya, tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına aykırı davranan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek, disiplin kurulunca geçici veya kesin çıkarma cezası verilenleri görevlerinden uzaklaştırmak.

18- Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda gerekli göreceği her türlü çalışmayı yapmak; yasa tüzük ve genel kurulca verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 22-

Yönetim kurulu olağan olarak en az otuz günde bir üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunlu­ğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğun­luk sayılır.Geçerli özrünü zamanında bildirmeksizin üst üste üç kere toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve disiplin kuruluna verilir. Yönetim kurulu, başkanın veya yönetim kurulu üyelerinden dördünün isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanır.Yönetim kurulundan herhangi bir nedenle boşalma olursa, sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır. Boşalmalar nedeniyle yedeklerin çağrılmasına rağmen yönetim kurulu üye sayısı asil üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üye­leri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü top­lantıya çağrılır. Bu yolla çağrı yapılamazsa, herhangi bir üyenin başvurusu ile konu Sulh hukuk hâkimliğine götürülür. Sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde ge­nel kurulu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 23 -

Dernek başkanı, dernek tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında, tüm resmi kurumlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Ayrıca genel hükümler çerçevesinde dernek bünyesinde oluşturulacak tüm çalışma komisyonlarının da doğal başkanı sayılır.Dernek adına tek başına basın toplantısı yapma, basın bildirisi, yayınlama ve demeç verme yetkisi başkana aittir. Yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği demeç­lerden başkan tek başına sorumludur. Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu yedek üyelerinden sırası gelen üye çağrılır. Yedek üyenin de katılımı ile toplanan yönetim kurulu kendi içinden bir başkan ve­kili seçer. Başkan vekili ilk genel kurula kadar başkanın tüm gö­rev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 24-

Yönetim kurulunun ve başkanın verdiği görevleri yerine geti­rir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın tüm görev ve yetkilerini sorumluluklarıyla birlikte üstlenir.

YÖNETİM KURULU MUHASİBİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 25 -

Derneğin muhasebe işlerini; ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütür. Dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.Gelir-gider tablosunu hazırlar ve her ay yönetim kuruluna su­nar. Dernek hesaplarını her an iç ve dış denetime hazır bulundurur. Dernek gelirlerini toplar ve bütçe esaslarına göre sarf eder. Der­neğin taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili belgelerin demir­baş ve envanter kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlar. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda derneğin taşınmaz mallarını, gerekli görülen araçları sigorta ettirir, poliçeleri izler ve zamanında yenilenmesini sağlar. Tahsil, tediye, mahsup belgeleriyle muhasebe işlemlerine iliş­kin belge ve yazışmaları başkanla veya yokluğunda başkan yardımcısıyla birlikte imzalar.Genel kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna getirir. Dernek gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren yedi gün içinde derneğin banka hesabına yatırır.Dernek gelir ve giderlerinde gelir artırıcı ve tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna teklif ve tasarılar hazırlar.Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

YÖNETİM KURULU SEKRETERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 26 -

Derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Toplantılarda görüşülmesi gereken konuları, yönetim kurulu üyeleri ile ilişki kurarak yönetim kurulu gündemini, gündemdeki konularla ilgili tasarı ve yaklaşımları yönetim kuruluna getirir.Yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini ve çalışmalarda eşgüdümü sağlar.

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 27 -

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanı seçer.Denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde yedek üyeler sırasıyla çağrılarak kurul tamamlanır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 28-

Denetleme kurulu en bir yılda bir dernek merkezinde toplanarak dernek çalışmalarını denetler. Kurul daha kısa sürede de denetleme yapma yetkisine de sahiptir. Denetleme yapılabilmesi için baş­kanla en az bir üyenin bir araya gelmesi gerekir. Kararlar oy çoklu­ğuyla alınır, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.Denetimler dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkarılamaz. Dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine, derneğin amaç ve ilkelerine, genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların bütçe ilke ve kurallarına yapılıp yapılmadığını denetler, bu konu­larda yönetim kuruluna yardımcı olur, yol gösterir.Denetleme kurulu, ara denetim sonuçlarını bir rapor halinde dosyalar ve yönetim kurulu başkanına verir. Gerek görürse bu sonuçların özet halinde üyelere duyurulması için yazılı veya tebligat yapılmasını ister. Denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve inceleme sırasında usul­süzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu başkana veya yönetim kuruluna gerekçeli bir raporla bildirir. Soruşturmanın genişletilebilmesini gerekli görüldüğü hallerde, ilgililerin geçici olarak gö­revden el çektirilmesini isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilme­mesi halinde genel kurulun toplantıya çağrılması yoluna gidilir.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 29-

Disiplin Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel ku­ruldan sonra yapacağı ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir kâtip seçerler. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma halinden yedek üyeler sırayla çağırılarak kurul tamamlanır.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 30-

Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine en az asıl üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluk oyuyla verir. Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır.Disiplin kurulu; dernek tüzüğüne derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ile­ri sürülen yönetici veya üyelerle ilgili olarak yönetim kurulanca kendisine gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karara bağlar.Disiplin Kurulunun verdiği aklama veya disiplin cezasına gerek olmadığına dair kararlar kesindir. Disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlara karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel ku­rulun kararı kesindir.

DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 31-

Disiplin kurulunca verilebilecek cezalar şunlardır:

a) Uyarma.

b) Kınama

c) Yöneticilik görevinden uzaklaştırma.

d) Üyelikten bir yılı geçmemek üzere geçici çıkarma.

e) Üyelikten kesin çıkarma.

Hangi eylemlere hangi disiplin cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri vb. gibi disiplin kurulunun çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından çıkarılacak iç yönetmelikle düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 32-

1- Giriş aidatı: 5 YTL

2- Üye aidatları (Ayda 1 YTL, Senede 12 YTL.) dir.

3- Dernekçe yapılan yayınlar, Tertiplenen, Piyango, Balo, Eğlence, Temsil, Konser, Sportif yarışmalar ve Konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Bağışlar ve yardımlar.