Gençlik Komisyonu Yönetmeliği

Kuruluşu

MADDE 1:

Dernek tüzüğünün 3. maddesinin l fıkrası ve dernek yönetim kurulunun 01/08/1995 tarih 3 nolu kararı ile kurulmuştur. 

Amacı

MADDE 2:

Dernek tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen çalışma konuları çerçevesinde yapılacak faaliyetlere genç üyelerin daha aktif katılımını sağlamak, gençlerin bilgi ve tecrübelerini artırmak ve dinamik bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 

Çalışma Konuları

MADDE 3:

Dernek tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen ve dernek yönetim kurulu tarafından tevdi edilen konularda çalışır. 

Üye Olmak

MADDE 4:

Dernek tüzüğünün 5. maddesindeki yazılı şartlara göre dernek üyeliğini kazanmış ve 33 yaşından büyük olmayan her üye, ayrıca gençlik komisyonu üyeliğine mahsus deftere kaydedilmekle gençlik komisyonu üyeliğini kazanmış olur.Derneğe üye kaydı yapma yetkisi dernek yönetim kuruluna aittir. Dernek üye kayıt defterinde üyelik kaydı olmayanların, doğrudan gençlik komisyonuna üyelik kaydı yapılamaz. Dernek üyelerinden yukarıda yazılı nitelikleri taşıyanların, dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve dernek başkanı tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş  gençlik komisyonu üye defteri adı ile tanımlanan özel deftere üyelik yazımları yapılır. Böylece gençlik komisyonu üyeliği kazanılmış olur. Dernek üyeliği sona eren kişinin buna bağlı olarak gençlik komisyonu üyeliği de sona ermiş olur.  

Genel Kurulun Toplanması

MADDE 4:

Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılır.

a) Olağan Genel Kurul: Genel kurul olağan olarak her yeni çalışma döneminin başında, Eylül veya Ekim aylarının içinde, dernek yönetim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Seçilen komisyon organları bir yıl için seçilirler.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Genel kurul, olağanüstü olarak gençlik komisyonu yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya komisyon üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü  toplanır.

Her iki çeşit toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır.Komisyon üyelerinin üçte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı olarak başvurması üzerine dernek yönetim kurulu, komisyon üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Seçim işlem ve sonuçlarıyla ilgili itirazlar, dernek yönetim kurulu tarafından iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 5:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır. Genel kurul tüzüğe göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğun­luk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, gençlik komisyonu yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. 

Genel Kurulun Çalışma Usulü

MADDE 6:

Genel kurula katılacak üyeler, komisyon yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tes­pit edilir vs toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirece­ği yönetim kurulu üyeleri arasından biri tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık bir oyla bir başkan, başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Diğerleri toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Başkanlık divanı gündemi okuyarak genel kurulun bilgisine sunar. Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Dernek organlarının seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır.Genel kurul kararları üyelere, dernek merkezinde ki ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur. 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 7:

Yönetim kurulu sekiz asil ve dört yedek üyeden ibaret olup ge­nel kurulca seçilir. Seçimden sonraki ilk görev bölümü toplantısında aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçer. Gerekli gördüğü diğer görevlendirmeleri yapar. Bu seçim ve görevlendirmelerde daha sonra ortaya çıkabilecek bo­şalmaları da aynı yöntemle giderir.             

Yönetim Kurulu'nun Çalışma  Esasları

MADDE 8:

Yönetim kurulu olağan olarak en az onbeş günde bir üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunlu­ğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğun­luk sayılır.Geçerli özrünü zamanında bildirmeksizin üst üste üç kere toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve disiplin kuruluna verilir.Yönetim kurulu, başkanın veya yönetim kurulu üyelerinden üçünün isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanır.Yönetim kurulundan herhangi bir nedenle boşalma olursa, sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır. Boşalmalar nedeniyle yedeklerin çağrılmasına rağmen yönetim kurulu üye sayısı, asil üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üye­leri tarafından bir ay içinde olağanüstü top­lantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu Başkanının Görev Yetki  ve  Sorumlulukları

MADDE 9:

Gençlik komisyonu başkanı ve yönetim kurulu, derneğin eş düzey organının yetkilerini, kendi kuruluşları açısından aynen kullanırlar.Derneğin her türlü faaliyetinde derneği temsil yetkisi, dernek yönetim kurulu başkanına aittir. Gençlik komisyonu, derneğin eş yönetim kuruluna bağlı, uyumlu ve eş güdüm içinde çalışır. Dış yazışmaları, dernek yönetim kademesi aracılığıyla yaparlar.Gençlik komisyonu başkanı, Dernek yönetim kurulu toplantısına katılır, oy hakkı olmaksızın müzakerelere iştirak eder.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının Görev Yetki  ve  Sorumlulukları

MADDE 10:

Yönetim kurulunun ve başkanın verdiği görevleri yerine geti­rir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın tüm görev ve yetkilerini sorumluluklarıyla birlikte üstlenir. 

Yönetim Kurulu Muhasibinin Görev Yetki ve  Sorumlulukları

MADDE 11:

Komisyonun gelir-gider tablosunu hazırlar ve her ay yönetim kuruluna su­nar. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna getirir.                   Komisyon gelir ve giderlerinde gelir artırıcı ve tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna teklif ve tasarılar hazırlar.Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Yönetim Kurulu Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12:

Komisyonun bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Toplantılarda görüşülmesi gereken konuları, yönetim kurulu üyeleri ile ilişki kurarak yönetim kurulu gündemini, gündemdeki konularla ilgili tasarı ve yaklaşımları yönetim kuruluna getirir.Yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini ve çalışmalarda eşgüdümü sağlar.