Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1-

Bu Yönetmeliğin amacı, Birleşik Kafkasya Derneği’nin ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-

Bu yönetmelik, Birleşik Kafkasya Derneği’nin üyelerini kapsar. 

Dayanak

Madde 3-

Bu yönetmelik, Birleşik Kafkasya Derneği tüzüğünün 31. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4-

Bu yönetmelikte geçen; “Dernek”, Birleşik Kafkasya Derneği’ni, “Başkan”, Dernek Yönetim Kurulu Başkanını, “Faaliyet Dönemi”, İki olağan genel kurul arasındaki iki yıllık süreyi, “Uyarma”, üyenin davranışlarında kusurlu olduğuna yazı ile dikkatinin çekilmesini, “Kınama”, üyeye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak bildirilmesini, “Yöneticilik görevinden uzaklaştırma”, dernek organlarının herhangi birindeki görevinden el çektirilmesini, “Üyelikten bir yılı geçmemek üzere geçici çıkarma”, üyenin belli bir süre için dernek merkezinde bulunmamasını, dernek içi çalışmalara, gece, gösteri, gezi, kermes v.b. dernek dışı toplu faaliyetlere alınmamasını,“Üyelikten kesin çıkarma”, üyenin dernek üyeliğinden düşürülmesini ve dernek çevresinden uzaklaştırılmasını, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelerden Beklenen Davranışlar Üyelerin Uyacağı Kurallar

Madde 5-

Üyelerden;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, Kafkas toplumunun töre ve ahlak kurallarına ve dernek düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları,

b) Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri,

c) Çevresindeki kişilere, büyüklerine, küçüklerine, dernek yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı, hoşgörülü ve çevreye iyi örnek olmaları,

ç) Bütün dernek üyelerinin kendisi gibi Kafkas toplumunun bir ferdi olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları onur ve haklarına saygı göstermeleri,

d) Millet malını, derneğini ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

e) Dernek içi fiziki düzenlemelere ve kurallarına (yönetim kurulu odası; yönetim kurulu toplantıları ve bilgi işlem çalışmaları için, komisyon odası; komisyonların olağan toplantıları, müzik, eğitim, kurs v.b. çalışmalar için, mutfak; yalnızca çay, yemek v.b. servisler için, oturma odası; dinlenme, sohbet, misafir ağırlama, TV seyretme v.b. amacıyla dizayn edilmiştir.) itina ile uymaları,

f) Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları,

g) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalmaları,

h) Kültürümüzün yaşatılmasında, bir okul ve eğitim ortamı işlevindeki toplantı ve faaliyetlerimizde, sosyal hayatın her evresinde; gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde saygılı, dürüst, mert, nazik ve ince davranışlarda bulunmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

ı) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmaları ve düzenli olarak devam etmeleri,

i) Derneğin çalışmaları ve iç işleyişi için gerekli olan her türlü görev ve nöbetleri özenle yapmaları,

j) Çevrenin tabîi, tarihi güzelliklerini korumak ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

k) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden zeka ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

l) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları,

m) Düşündüğü gibi yaşamaları, bildiklerini davranışlarıyla göstererek öğretmeleri, bilmediklerini de öğrenme gayreti içinde olmaları,istenir. 

Davranışların Kazandırılması

Madde 6-

Beşinci maddede belirtilen kuralların, törenlerde, toplantılarda, sosyal, kültürel ve benzeri tüm faaliyetlerde davranış olarak üyelere kazandırılmasına özen gösterilir.   

İKİNCİ KISIM

Ödüllendirilecek Davranışlar,  Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar,

Onur Kurulunun Kurulması ve Çalışması

BİRİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirilecek Davranışlar, Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 7-

Dernek disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, faaliyetlerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren üyelerle ilgili olarak; İlgili üyelerin adlarını faaliyet dönemi sonunda bir liste halinde dernek yönetiminden ister. Listeyi inceleyerek, aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan üyelerin, dernek yönetiminin teklifi üzerine teşekkür veya takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.

a) Hiç dernek aidat borcu bulunmamak,

b) Davranışlarıyla çevresine iyi örnek olmak,

c) Çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek,

ç) Komisyon çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle derneğe katkısı bulunmak,

d) Derneğin araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları dernek yönetimince tespit edilmiş olmak. 

Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 8-

Ödül takdir edilirken;

a) Üyenin dernek içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Üyenin faaliyetlerdeki verimi,c) Davranışın niteliği önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği,

ç) Çalışmaları ile derneğe katkı sağlayıp sağlamadığıgibi hususlar göz önünde bulundurulur. Onur kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Onur Kurulunun Kurulması ve Çalışması Onur Genel Kurulu

Madde 9-

Üyelerin dernek yönetimine katılmalarını ve dernek düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla derneğin Yönetim Kurulundan seçilen iki, Hanımlar Komisyonu ve Gençlik komisyonundan seçilen beşer üye “Onur Genel Kurulu”nu oluşturur.  

Onur Genel Kurulunun Görevleri

Madde 10-

Onur Genel Kurulu; “Onur Kurulu”nu seçer, dernekte üyeliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında tekliflerde bulunur.Onur Genel Kurulu, dernek olağan genel kurulundan sonra başlayan her yeni dönem başında,  ilk otuz gün içinde toplanır. 

Onur Kurulu

Madde 11-

Onur Genel Kurulunda yer alan üyelerden üç kişi onur kuruluna seçilirler. Onur Kurulu kendi içinden bir başkan ve bir sekreter seçer. 

Onur Kurulunun Görevleri

Madde 12-

Onur Kurulu;

a) İki ayda en az bir kez toplanır. Derneğin disiplin ve düzeni ile ilgili olarak dernek başkanınca verilen konuları görüşür, aldığı kararları dernek başkanlığına bildirir.

b) Dernekte; örnek davranışlar gösteren, çalışmalarında başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan en az üç üyeyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere dernek yönetimine bildirir.

c) 7'nci madde hükümleri doğrultusunda üyeleri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.

ç) Başkan tarafından iletilen uyarma ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Başkan, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.

d) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak dernek yönetimine sunar.

e) Dernek mutfağının sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri dernek yönetimine bildirir.

f) Derneğin günlük  nöbet işlerini dernek yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür.

g) Gerektiğinde ilgili komisyonlarla iş birliği yaparak dernek ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler yapar ve uygular.

h) Derneğin ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar. 

Onur Kurulu Kararlarının Yazılması

Madde 13-

Onur kurulunun bütün kararları, onur kurulu karar defterine yazılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Cezalar ve Davranışlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışlar 

Disiplin Cezaları

Madde 14-

Üyelere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;

a- Uyarma,

b- Kınama,

c- Yöneticilik görevinden uzaklaştırma,

d- Üyelikten bir yılı geçmemek üzere geçici çıkarma,

e- Üyelikten kesin çıkarma,

cezalarından biri verilir. 

Davranışlar

Madde 15-

Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır;

a) Uyarma-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;

1- Kafkas görgü kurallarına uymamak,

2- Dernekte başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,

3- Dernek ve çevresini kirletmek,

4- Dernek yönetimi veya ilgili komisyonlar tarafından verilen görevleri yapmamak,

5- Kılık-kıyafet adabına uymamak,

6- Dernek içinde sigara içmek,

7- Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,

8- Yalan söylemek,

9- Derneğin, demirbaş malzemelerini, araç ve gereçlerini, duvarlarını, kirletmek,

10- Derneğin ilgili kurul ve komisyonlarında çalışmaya, faaliyetlere katılmaya söz verdiği halde özürsüz olarak katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra ayrılmak,

11- Dernek kitaplığından, arşivinden ve deposundan aldığı kitap, araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,

12- Dernek içinde veya dışında yöneticilere, büyüklerine, küçüklerine ve derneğin diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,

13- Dernek faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak söz ve davranışlarda bulunmak,

b- Yöneticilik görevinden uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

1- Kafkas görgü kurallarına uymamak,

2- Başkan tarafından verilen görevleri yapmamak,

3- Kılık-kıyafet adabına uymamak,

4- Yalan söylemek,

5- Dernek kitaplığından, arşivinden ve deposundan aldığı kitap, araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,

6- Dernek faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak söz ve davranışlarda bulunmak,

c) Üyelikten bir yılı geçmemek üzere geçici çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

1- Dernek üyelerine ve arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

2- Kişileri veya çalışma gruplarını; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,

3- Dernek içinde üyeler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek davranışlarda bulunmak, dedikodu yapmak, yalan söylemek.

4- Dernek merkezinde gece izinsiz ve özürsüz kalmak,

5- Yasaklanmış her türlü yayını dernek merkezine sokmak,

7- Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri derneğe yanlış bildirmek,

8- Dernek yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

9- Kumar oynamak veya oynatmak,

10- Dernek yönetimi ve ilgili komisyonlar tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

11- Dernek ve çevresinde kavga etmek,

ç) Üyelikten kesin çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

1- Hırsızlık yapmak,

2- Dernekle ilişiği olmayan kimseleri dernekte barındırmak,

3- Dernekçe verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,

4- Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, dernek araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak,

5- Dernek merkezi içinde herhangi bir yeri dernek yönetiminden izinsiz olarak kültürel faaliyetler dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

6- Derneğin bina, eklenti ve donanımlarını, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,

7- Dernek faaliyetlerinin yapılmasını engellemek veya üyeleri bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

8- Yöneticilere ve görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların dernekte görevlerini yapmalarına engel olmak,

9- Dernekte içki içmek, içkili olarak derneğe gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak,

10- Millî ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere küfretmek,

11- Dernek içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideoloji amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideoloji görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,

12- Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak,

13-Toplumun ortak değerleriyle bağdaşmayan ve kültürel çalışma ortamını olumsuz yönde etkileyen davranışlarda bulunmak,

14- Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

15- Türk Ceza Kanununca yasaklanmış hür türlü suçlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Uygulama ile İlgili Esaslar

Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar